các nguyên tắc lãnh đạo

Nguyên tắc lãnh đạo công ty của một người thông minh

1

Hãy chia sẻ những thông tin có thể với các cộng sự. Càng biết nhiều thì họ sẽ càng hiểu nhiều hơn. Càng hiểu biết