quy luật đặt câu hỏi

5 Quy luật đặt câu hỏi cho người phỏng vấn hiệu quả

bg20

Người phỏng vấn: Để tôi chỉ cho bạn về trung tâm chăm sóc trẻ em đã từng đoạt được nhiều giải thưởng của chúng tôi.